Kursplan för läsåret 2007/2008
INTEGRERADE A/D OCH D/A OMVANDLAREETI220
Integrated A/D and D/A Converters

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: D3, E3dps, MSOC2. Kursansvarig: Professor Jiren Yuan, jry@es.lth.se, Elektrovetenskap. Förkunskapskrav: EIT020 Digitalteknik, ESS020 Analog elektronik och ESS030 Komponentfysik. Prestationsbedömning: Närvaro på 10 obligatoriska föreläsningar, godkända laborationer och godkänd skriftlig rapport ger betyget 3,0. För högre betyg krävs skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.tde.lth.se/home/jry/Yuan-Course-2.htm.

Syfte
Kursen skall ge studenten kunskaper om två viktiga mixed-signal kretsar, A/D- och D/A-omvandlare. Den senaste utvecklingen inom området inklusive principer, specifikationer, arkitekturer och kritiska komponenter bhandlas.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
van de Plassche, R: Integrated Analog-to-Digital and Digital-to-Analog Converters. Kluwer 2003. ISBN: 1-4020-7500-6.