Kursplan för läsåret 2007/2008
KONSTRUKTION AV SYSTEM PÅ KISELETI200
System-on-Chip Design

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: MSOC1. Valfri för: D3, E3dps, F3, F3nfe. Kursansvarig: Professor Jiren Yuan, Jiren.Yuan@eit.lth.se, Elektrovetenskap. Förkunskapskrav: EIT020 Digitalteknik, ESS020 Analog elektronik och ESS030 Komponentfysik. Prestationsbedömning: Närvaro på minst 8 föreläsningar, godkända laborationer och godkänd skriftlig rapport ger betyget Godkänd. Hemsida: http://www.tde.lth.se/home/jry/Yuan-Course-1.htm.

Syfte
Kursen tar upp frågeställningar, analyserar och ger vägledning för konstruktion i samband med implementeringen av Sysetm på Chip (SoC) dvs implementering av analoga, mixed-signal och digitala kretsar på ett substrat. Detta är ett extremt viktigt område inom SoC som fortfarande utvecklas. Det kommer att vara mycket svårt att konstruera en integrerad krets som blandar analoga och digitala lösningar på ett chips utan kännedom om det som kursen förmedlar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Aragonès, X et al: Analysis and Solutions for Switching Noise Coupling in Mixed-Signal ICs. Kluwer 1999. ISBN: 0-7923-8504-7.