Kursplan för läsåret 2007/2008
KANALMODELLERING FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATIONETI085
Channel Modelling for Wireless Communication

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: MWIR1. Valfri för: C4, C4ks, D4, D4ks, E4ks, MSOC2. Kursansvarig: Fredrik Tufvesson, fredrik.tufvesson@es.lth.se, Elektrovetenskap. Förutsatta förkunskaper: ETI031 Radio, ETT051 Digital kommunikation. Kan ställas in: Vid mindre än 8 anmälda. Prestationsbedömning: Tentamen (muntlig eller skriftlig, 5 timmar) + godkända laborationer. Studentens prestation bedöms på två sätt. Studenten skall klara av kursens laborativa moment, vilket består av att i mindre grupp, vid två tillfällen, analysera och utvärdera olika egenskaper hos radiokanalen och skriva en rapport om detta. Det andra och betygssättande momentet är en tentamen bestående av såväl teoretiska frågor som problemlösning. Denna tentamen kan både vara skriftlig och muntlig. Föranmälan krävs för omtentamen. Övrigt: Obligatorisk för: Int.master i trådlös kommunikation. Hemsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/channelmodelling.

Syfte
Syftet med kursen är att ge en genomgripande genomgång av den trådlösa kanalens egenskaper. Detta inkluderar förståelse av underliggande fysiska utbredningsmekanismer, mätning av kanalegenskaper och metoder för att modellera dessa.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Molisch, A F: Wireless Digital Communications. John Wiley & Sons Ltd, 2005. ISBN 0-470-84888-X