Kursplan för läsåret 2007/2008
KRETS- OCH MÄTTEKNIKETE604
Circuits and Measurements

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ETE602, ETE603, ETE602 och ETE603. Obligatorisk för: IDA1. Kursansvarig: Rolf Björkman, rolf.bjorkman@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: För att erhålla betyget 3 krävs godkänd skriftlig tentamen, godkända redovisningar av laborationsförberedelser inför varje laborationstillfälle samt godkända laborationer inklusive en laborationsrapport. Högre betyg avgörs via den skriftliga tentamen. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge kunskap om grundläggande elektriska komponenter och samband i elektrisk kretsteori. Kunskaperna knyts till lösning av teoretiska problem och laborativa inslag med stark anknytning till verkligheten.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Sikö, A: Tillämpad Ellära. Andra upplagan, Studentlitteratur AB. ISBN: 91-44-00679-9.