Kursplan för läsåret 2007/2008
ELEKTROMAGNETISK FÄLTTEORIETE055
Electromagnetic Field Theory

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: Pi3. Kursansvarig: Professor Gerhard Kristensson, Gerhard.Kristensson@es.lth.se, Elektrovetenskap. Förutsatta förkunskaper: Obligatoriska kurserna i endimensionell och flerdimensionell analys, linjär algebra, kontinuerliga system, fysik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/elmagpi.

Syfte
Kursens syfte är att ge en sammanhängande beskrivning av såväl grundläggande teori som tillämpningar inom elektromagnetisk fältteori. Stor vikt kommer att läggas på fysikalisk insikt kopplat med användandet av matematiska modeller. Kursen avser också att belysa de vitt spridda tillämpningarna av den elektromagnetiska fältteorin såsom optik, elektronik, kommunikationsteknik, kemi och biologi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Elektrostatiska fält. Skalära elektriska potentialen. Coulombs lag. Polarisation. Magnetostatiska fält. Vektorpotentialen. Magnetisering. Induktionslagen. Elektromagnetiska vågor.

Litteratur
Griffiths, D J: Introduction to Electrodynamics. Prentice Hall 1999.