Kursplan för läsåret 2007/2008
INGENJÖRSMÄSSIG ANALYSESS081
Analysis: Engineering Aspects of an Application

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: E3. Kursansvarig: Lars Olsson, Lars.Olsson@es.lth.se, Inst f elektrisk mätteknik. Förkunskapskrav: Godkända inlämningsuppgifter i ESS020, ESS030, ESS040 och ESS060. Prestationsbedömning: Godkända obligatoriska moment: inlämningsuppgifter, tidrapporter, diskussionsseminarier, föreläsningar och skriftlig rapport samt muntlig redovisning. Slutbetyget bestäms av bedömd rapport, muntlig presentation samt kvalitén på inlämningsuppgifter, fördjupningsuppgifter och projektgenomförande. Övrigt: Ingenjörsmässig analys ingår som en del av ett större block av kurser, se ESS000 Elektronik, system och signaler. Hemsida: http://www.elmat.lth.se.

Syfte
Kursen ska ge den överblick över området elektroteknik, som en ingenjör behöver, genom att en tillämpning studeras någorlunda detaljerat ur flera synpunkter. Teori och praktik kombineras till en helhetssyn, men ekonomi, miljö och samhällsaspekter på elektroteknik speglas också och alla dessa insikter ska redovisas i en avslutande rapport.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Ingenjörsmässig analys främsta syfte är att knyta samman de olika kurserna inom blocket genom att ge teknologerna i uppgift att analysera en specifik applikation, t. ex. pacemakern eller mobiltelefonen. Arbetet med denna applikation är ett återkommande inslag i samtliga ESS-kurser främst i form av inlämningsuppgifter. Härigenom tränas respekten för det arbetssätt, som tillämpas i ett industriellt projekt – tidsplanering, avrapportering, argumentation, ansvar och grupparbete.

Arbetet utförs i fyrmannagrupper som handleds av lärare från ESS-kurserna Elektronik, Analog elektronik, Komponentfysik, Digital signalbehandling, Elektromagnetisk fältteori, Elenergiteknik och Mätteknik.

I Lp VT1 åk 3 skall arbetet med applikationen redovisas både muntligt och i en skriftlig rapport. Kursmomenten under denna läsperiod stöder processen i redovisningsarbetet. Läsperioden inleds med en kortare serie av obligatoriska föreläsningar och övningstillfällen. Laborationstid är avsatt för praktiskt arbete med applikationen t ex konstruktion och karakterisering. Slutrapporten ska beskriva applikationen ur elektroteknisk, produktionsteknisk, ekonomisk och miljömässig synpunkt.

Litteratur
Persson G: Råd & riktlinjer för rapportskrivning.
Artiklar, föreläsningsanteckningar och studiematerial inför seminarierna