Kursplan för läsåret 2007/2008
MÄTTEKNIKESS070
Electrical Measurements

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EEM005, EEM006, EEM007, EEM011, EEM021, EEM022, EEM023, EEM005, EEM006, EEM007, EEM011, EEM021, EEM022 och EEM023. Obligatorisk för: E3. Valfri för: D3, D3sst. Kursansvarig: Univ.lektor Johan Nilsson, johan.nilsson@elmat.lth.se, Inst f elektrisk mätteknik. Förutsatta förkunskaper: ESS010 Elektronik. Prestationsbedömning: Kursen tillämpar kontinuerlig examination i samband med laborationerna. För godkänd kurs krävs att man är godkänd på följande moment: Laborationer med tillhörande kontrollfrågor, Praktiskt prov, Laborationsrapporter, Granskning av laborationsrapport. Övrigt: För E ingår kursen ingår som en del av ett större block av kurser (”E-spåret”). För en detaljerad beskrivning av hela blocket, se ESS000 Elektronik, system och signaler. Hemsida: http://www.elmat.lth.se/education/kurser.html.

Syfte
Mätteknik kommer in inom i princip alla verksamhetsområden för en civilingenjör. Det kan t.ex. röra sig om detaljerade studier av signaler från nervceller i hjärnan, detektering av ljus i optiska fiber eller övervakning av tillverkningen i en processindustri. Framtagning av nya mätmetoder och givare sker i en allt snabbare takt där utvecklingen inom inte minst mikrosystemteknik-området spelar en stor roll.

Relation till andra kurser inom kurskedjan ESS000
Inom elektrotekniken innebär mätteknik detektering, registrering och tolkning av signaler för analys av elektriska system. I kursen Mätteknik utnyttjas byggblock som behandlas i de övriga kurserna i elektrospåret för uppbyggnad av mätmetoder. Kursen ger en djupare förståelse för de mätmetoder som redan använts eller kommer att användas i övriga kurser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Grundläggande mättekniska begrepp som belastning på mätobjekt, inverkan av störningar, osäkerhet i mätningar och kalibrering. Analoga och digitala oscilloskop, multimetern, impedansmätning med brygg- och spänning/ström-metoder, tid- och frekvensmätning med universalräknare, mätning av frekvensspektra med spektrum- och FFT-analysator (FFT-Fast Fourier Transform). Uppbyggnad av mätsystem. I kursen ingår (för E) en del av den analysuppgift som finns beskriven i ESS081 Ingenjörsmässig analys.

Litteratur
Carlsson, Johansson: Modern elektronisk mätteknik. Liber. Labkompendium.