Kursplan för läsåret 2007/2008
ELEKTROMAGNETISK FÄLTTEORIESS050
Electromagnetic Fields

Antal högskolepoäng: 9. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: E3. Kursansvarig: Univ.lektor Richard Lundin, Richard.Lundin@es.lth.se, Elektrovetenskap. Förutsatta förkunskaper: FMA410 Endimensionell analys, FMA420 Linjär algebra och FMA430 Flerdimensionell analys. Prestationsbedömning: Obligatorisk kontrollskrivning. Skriftlig tentamen. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen ingår som en del av ett större block av kurser (”Elektrospåret”). För en detaljerad beskrivning av hela blocket, se ESS000 Elektronik, system och signaler. Hemsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/elmage/.

Syfte
Teknologen skall tillägna sig grundläggande kunskaper i vektoranalys och elektromagnetisk fältteori. Teknologen skall träna upp en god förmåga att utföra beräkningar på givna problem.

Teknologen skall erhålla god kännedom om de begrepp som kommer till användning inom elektrotekniska tillämpningar såsom exempelvis elektronik, mätteknik och elenergiteknik. Elektromagnetisk fältteori är grundläggande för all teknik och all vetenskap som har samband med elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursinnehållet är vektoranalys, elstatik, magnetostatik, induktion och allmänt tidsberoende. Exempel på sådant som behandlas i kursen är divergens, rotation, elektriska fält i vakuum och material, kondensatorer, ledarsystem, spegling, Biot-Savarts lag, energi, kraft, induktans, induktionslagen, Maxwells fältekvationer, plana vågor och antenner. I kursen ingår att analysera den applikation som getts i kursen ESS081 Ingenjörsmässig analys ur elektromagnetisk synvinkel.

Litteratur
Popovic, Z: Introductory Electromagnetics. Prentice Hall.
Lundin, R: Exempelsamling, Elektromagnetisk fältteori, del 1 och 2, LTH.

Poängsatta delmoment

Kod: 0103. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftligt prov. Delmomentet omfattar: Vektoranalys och elektromagnetisk fältteori.

Kod: 0203. Benämning: Kontrollskrivning.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftligt prov. Delmomentet omfattar: Vektoranalys och elektromagnetisk fältteori.