Kursplan för läsåret 2007/2008
DIGITAL SIGNALBEHANDLINGESS040
Systems and Signals

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ETI240, ETI275, ETI240 och ETI275. Obligatorisk för: E2. Valfri för: D3, F3, N3. Kursansvarig: Universitetslektor Bengt Mandersson, bengt.mandersson@es.lth.se, Elektrovetenskap. Förutsatta förkunskaper: ESS010 eller ETI190 Elektronik samt FMA037 Komplex analys och FMA036 Linjär analys. Prestationsbedömning: Examination sker i form av sluttentamen samt genom delprov under kursens gång. Slutbetyg erhålls då tentamen inklusive delprov och laborationer är godkända. Övrigt: Kursen ingår som en del av ett större block av kurser (”Elektrospåret”). För en detaljerad beskrivning av hela blocket, se ESS000 Elektronik, system och signaler. Stödundervisning på engelska kan ges vid behov. Hemsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/digsige/digsig.html.

Syfte
Dagligen använder vi utrustning där signaler lagras och behandlas i digital form. Från den enkla digitala signalbehandlingen som sker i en CD-spelare till avancerad komprimering i t.ex. MP3 kodning av musik, kodning av tal i GSM, digital video för DVD, bildbehandling, etc. Kursen ger grundläggande kunskaper i digital signalbehandling och kunskaper om signalers frekvensegenskaper och frekvensinnehåll.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna beräkna digital kretsars tidsegenskaper och dess frekvensegenskaper

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar tidsdiskreta signaler och system. Hjälpmedel som beskrivs är Fouriertransform, Diskret Fourier Transform (DFT) och Z-transform. Begrepp som frekvens- och systemfunktion introduceras samt olika typer av enkla filter. Digital signalbehandling av analoga signaler via A/D- och D/A-omvandling presenteras samt några olika strukturer för implementering av digitala filter. En rad tillämpningar, som t.ex. behandling av signaler från hjärtat och hjärnan (EKG och EEG), talsignaler och bilder tas upp på laborationerna. Här studeras också enkla filter och samband mellan amplitud- och fasfunktion och poler och nollställen; olika signaler filtreras med hjälp av en digital signalprocessor (DSP). Matlab används som beräkningsverktyg i laborationerna.

Litteratur
Senast kursen gavs användes Mitra, S K: Digital Signal Processing, A Computer Approach, tredje upplagan, McGraw-Hill 2006. ISBN 0-07-124467-0. Läroboken kommer att bytas ut till år 2007. Kompletterande material från institutionen.