Kursplan för läsåret 2007/2008
ELEKTRONIKESS010
Electronics

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ETE022, ETE115, ETI195, ETI196, ETIA01, ETE022, ETE115, ETI195, ETI196 och ETIA01. Obligatorisk för: E1. Kursansvarig: Univ.adj. Bertil Larsson, Bertil.Larsson@es.lth.se, Elektrovetenskap. Prestationsbedömning: Examinationen består av godkända laborationer, labrapporter, inlämningsuppgifter, projektarbete, obligatorisk föreläsningsserie samt två tentamina, del 1 och del 2. Genom klarade labförhör under innevarande år kan del 2 godkännas med betyget 3,0. Två omtentamina per år finns för de ovan beskrivna del 1 och del 2. Föreläsningsserien och laborationerna ges endast en gång per år. Betyget viktas som medelvärdet av resultatet på del 1 och del 2. Poängsatta delmoment: 4. Övrigt: Kursen ingår som en del av ett större block av kurser (”Elektrospåret”). För en detaljerad beskrivning av hela blocket, se ESS000 Elektronik, system och signaler. Kursen får inte läsas av den som påbörjat ETI196 Elektronik. Hemsidan är huvudinformationskanal för kursen. Hemsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/elektronik/kurs.html.

Syfte
Kursen skall ge baskunskaper för fortsatta studier i elektroteknikämnet. Teknologen skall få en helhetssyn av och kunna visa prov på kunskaper om elektriska system, dvs. funktionsblockens uppbyggnad av scheman, komponenter, källor och belastningar. Teknologen skall också ha tillägnat sig kunskaper och färdigheteri kretsteori samt grunderna om hur signaler behandlas i tid- och frekvensplanet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Hambley, A: Electrical Engineering Principles and Applications. Pearson 2005. ISBN:0-13-127764-2
Gustafsson, Karlsson, Lundin: Kretsteori, Exempelsamling 2007. Elektrovetenskap
Labkit Elektrovetenskap, Elektrisk mätteknik i samarbete med ELFA (gratis för kursdeltagare)

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Deltentamen 1.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Kretsteori, grunder och växelströmslära.

Kod: 0207. Benämning: Deltentamen 2.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Kretsteori, växelströmsdelen och system uppbyggda kring operationsförstärkaren samt AD/DA-omvandling, digitala komponenter.

Kod: 0307. Benämning: Föreläsningar och projekt.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd närvaro. Delmomentet omfattar: Övergripande kunskaper och helhetssyn på elektriska system samt projektarbete med rapportskrivning.

Kod: 0407. Benämning: Laborationer.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd laborationer och laborationsrapporter. Delmomentet omfattar: Laborationer.