Kursplan för läsåret 2007/2008
VLSI-ARKITEKTUREIT130
VLSI Architecture

Antal högskolepoäng: 12. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ETI210 och ETI210. Alternativobligatorisk för: MSOC1. Valfri för: D4, D4dpd, E4dps. Kursansvarig: Professor Lambert Spaanenburg, Lambert.Spaanenburg@it.lth.se, Inst f informationsteknologi. Förkunskapskrav: EIT120 Digitala strukturer på kisel. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Urvalsgrund: Intervju. Sökande rangordnas utifrån en bedömning av deras förmåga att framgångsrikt genomföra kursen. Prestationsbedömning: För godkännande krävs ett fullgjort projekt. Hemsida: http://www.it.lth.se/courses/vlsi.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

vara mycket skicklig i att utforma VHDL och fysiskt optimera FPGA

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha skaffat sig erfarenhet i att fullständigt framställa prototyper för kiselsystem

Innehåll
Kursen består av följande fyra delar:

Litteratur
Laborationshandledningar och övrigt material säljs av institutionen.
Malki S, and Spaanenburg L: "Vision with digital CNNs".