Kursplan för läsåret 2007/2008
DIGITALA STRUKTURER PÅ KISELEIT120
Introduction to Structured VLSI Design

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: MSOC1. Valfri för: D4, D4dpd, E4dps. Kursansvarig: Professor Lambert Spaanenburg, Lambert.Spaanenburg@it.lth.se, Inst f informationsteknologi. Förkunskapskrav: EIT020 Digitalteknik. Kan ställas in: Vid mindre än 0 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Prestationsbedömning: För godkännande krävs en fullgjord laborationsdel oct ett fullgjort projekt. Projektet bedöms med 3, 4 eller 5. Hemsida: http://www.it.lth.se/DSi.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

vara skicklig i logisk syntes och fysisk kartläggning med användning av verktyg för ”state-of-the-art design”

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

skaffat sig erfarenhet av ”från idé till produkt”

Innehåll
Kursen omfattar följande fyra moment: 1) Konstruktionsarbetets olika steg baserade på moderna konstruktionshjälpmedel, 2) Användning av språket VHDL som indata för automatisk syntes, 3) Konstruktion av synkrona system genom utveckling av klockcykeltrogna modeller, 4) Användning av programmerbara grindmatriser (FPGA) för att ta fram tidiga prototyper.
Kursen innehåller föreläsningar, övningar, laborationer och en inlämningsuppgift. Laborationerna är utformade som praktiska konstruktionsövningar baserade på verktyg för simulering, syntes och optimering där FPGA används som målteknologi. Inlämningsuppgiften utgör en direkt fortsättning på laborationerna.

Litteratur
Referenslitteratur: Perry, D.: VHDL, Mc. Graw-Hill, 3rd Edition, ISBN 0-07-049436-3. Navabi, Z.: VHDL, Mc. Graw-Hill, 2nd Edition, ISBN 0-07-046479-0.
Pedroni, VA: Circuit design with VHDL, MIT Press, ISBN 0-262-16224-5.
Kompendium: Lambert Spaanenburg Introduction to structured VLSI Design