Kursplan för läsåret 2007/2008
DIGITALA TRANSMISSIONSMETODEREIT010
Digital Transmission Engineering

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: MWIR1. Valfri för: C4, C4ks, D4, D4ks, E4ks. Kursansvarig: Professor John Anderson, anderson@it.lth.se, Inst f informationsteknologi. Förutsatta förkunskaper: ETT051 Digital kommunikation. Prestationsbedömning: Betyget baseras på hemuppgifter (40%) och tentamen (60%). Hemsida: http://www.it.lth.se/courses/digitalatransmissionsmetoder.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Introduktion: Översikt av modulation, spektrum, symbolfelsannolikhet, signalrumsteori.

Enkla kanaler: Tråd-, coax-, fiberkanaler samt talkanaler. Propagering och antenner, brus, länkbudget. Rymdkanaler.

Svåra kanaler: Refraktion, reflexion, multipath. Rayleigh- och Riciankanaler. Diversitet. Tids- och frekvensdispersion.
Kanaler för mobiltelefoni. Lineära och återkopplade utjämnare.

Fas- och symbolsynkronisering: Analog faslåst slinga och dess transientsvar. Brussvar. Raised-power, remodulation and Costas kretsar. Ackvisitionsmetoder. Fasbrus. Zero-crossing och early-late slingor. Designexempel.

Nätsynkronisering: PN- och markersekvenser. Ramsynkronisering. Klockfördelning. Synkron multiplexing och demultiplexing. Puls stuffing.

Litteratur
Anderson J B: Digital Transmission Engineering, 2nd ed., IEEE Press, New York, 2005..