Kursplan för läsåret 2007/2008
ELTEKNIK – ELEKTRISK SPÅRTRAFIK OCH DESS ANLÄGGNINGAREIE631
Electric Power Systems for Electrified Railway

Antal högskolepoäng: 12. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EIE630 och EIE630. Obligatorisk för: IBYI2. Kursansvarig: Åsa Knutson, asa.knutson@tft.lth.se och Stellan Jönsson, stellan.jonsson@banverket.se, Trafikteknik. Förkunskapskrav: FAF603. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Godkänt enskilt enklare projektarbete i kontaktledningsteknik. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen ges vid Järnvägsskolan i Ängelholm. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper på det elkrafttekniska området inom järnvägen såväl på systemnivå som på komponentnivå. Kursen syftar också till att ge insikt i problemställningar inom kontaktledningsteknik vid projektering av enklare kontaktledningsanläggning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna beskriva och förstå uppbyggnad och funktioner förekommande i elkrafttekniska anläggningar och styrning av aktiv- och reaktiv effekt samt vara informerad om de förutsättningar som gäller vid drift av anläggningar.

kunna redogöra för olika elkrafttekniska anläggningar som förekommer vid drift av elektrisk spårtrafik såväl med avseende på funktion som väsentliga samband mellan anläggningsdelar.

kunna redogöra för ledningsnätets uppbyggnad och konstruktion samt samverkan mellan fordon, ledningsnät och övriga elkrafttekniska anläggningar vid elektrisk spårtrafik.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

med beaktande av gällande föreskrifter och handböcker kunna projektera en enklare kontaktledningsanläggning

vara förtrogen med anläggningsdokumentation som förekommer i kraftförsörjningsanläggningar samt med hjälp av ritningar och andra dokument tolka funktion på olika anläggningsdelarr

Redovisa projektarbete i projektering av en enklare kontaktledningsanläggning

Innehåll

Inlärningen kommer att ske både enskilt och i grupp. Föreläsningar varvas med praktiska övningar i våra övningsanläggningar.

Litteratur
Alf Alfredsson, Elkraft Liber förlag ISBN 91-47-01549-7 (delar av).
Järnvägsskolans kurspärmar: Elektrisk spårteknik 1, Elektrisk spårteknik 2 och Elektrisk spårteknik – projektuppgift kontaktledning.

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Elteknik - elektrisk spårtrafik och dess anläggningar del 1.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Godkänt enskilt enklare projektarbete.

Kod: 0207. Benämning: Elteknik-elekrisk spårtrafik och dess anläggningar del 2.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Godkänt enskilt enklare projektarbete.