Kursplan för läsåret 2007/2008
MEKATRONIK, FORTSÄTTNINGSKURSEIE075
Mechatronics, Advanced Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: E4ra, M4, M4me. Kursansvarig: Gunnar Lindstedt, Gunnar.Lindstedt@iea.lth.se och Bengt Simonsson, Bengt.Simonsson@iea.lth.se, Inst f ind elektrotekn o aut. Förutsatta förkunskaper: EIE070 Mekatronik. Prestationsbedömning: Godkänd projektredovisning och skriftlig rapport. Hemsida: http://www.iea.lth.se/mekfk.

Syfte
Denna kurs har som målsättning att ge studenten kunskaper, färdigheter och erfarenheter från att delta i ett industribaserat mekatroniskt utvecklingsprojekt som drivs fram till en fungerande prototyp. Viktigt är här också att arbetet utförs i en grupp där deltagarna bidrar med kompetens från flera olika ämnesområden.

Mekatronik FK ges i mycket nära samarbete med produktutvecklingsprojektkursen MMK101 som ges av Maskinkonstruktion vid institutionen för designvetenskaper. Vissa av projekten i denna kurs kräver ett mekatroniskt arbetssätt för att lösa hela uppgiften. Här kommer studenter från Mekatronik FK att tillföra kompetens.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Projektet genomförs under två läsperioder i samarbete med produktutvecklingsprojektkursen MMK101. Kursdeltagarna ska utveckla mekatroniska delar i gemensamma projekt eller helt mekatroniska produkter.

En av hörnstenarna i mekatroniskt utvecklingsarbete är att medlemmarna med olika kompetenser i ett team finns med redan från början av projektet för att öka möjligheterna till innovativa lösningar, där sådana ämnen som realtidsprogrammering, reglerteknik, elektriska drivsystem och maskinkonstruktion samverkar på ett genomgripande sätt.

Utvecklingsarbetet startar med en fas av omfattande informationssökning, brainstorming och utvärdering, som ofta omfattar 30-40% av arbetet. Sedan följer val av koncept, design och ritningar på produktidén, beställning av material, bygge av produkten, provning och justeringar.

Kursen avslutas med en offentlig presentation av i de båda kurserna framtagna produkterna i närvaro av industrirepresentanter, kursledningar och press.

Litteratur
Bradley D, Seward D, Dawson D, Burge S: Mechatronics and the design of intelligent machines and systems, Stanley and Thornes, 2000. ISBN 0-7487-5443-1.