Kursplan för läsåret 2007/2008
MEKATRONIKEIE070
Mechatronics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: E3ra, F3, M3, M3me, N4. Kursansvarig: Henriette Weibull, Henriette.Weibull@iea.lth.se, Inst f ind elektrotekn o aut. Förutsatta förkunskaper: EDA011 eller EDA017 Programmeringsteknik eller EDA501 Programmering, ESS010 Elektronik, ESS060 Elenergiteknik (för E), MIE012 Elektroteknikens grunder (för M) samt FRT010 Reglerteknik AK. Prestationsbedömning: Godkänd projektuppgift samt 4 av 5 examinationsuppgifter godkända ger betyget 3. För högre betyg krävs skriftlig examen. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.iea.lth.se/mek.

Syfte
En allt större del av de maskiner och föremål vi använder och omger oss med integrerar mekanisk konstruktion, avancerad elektronisk/dator-styrning, smarta materialval med energilagring och energiomvandling. Exemplen är otaliga från DVD-spelare till moderna bilar. För att skapa konkurrenskraftiga produkter blir det allt viktigare att ha kunskaper i de många olika systemaspekter som ingår i en höggradigt integrerad produkt. Kursen i Mekatronik har som syfte att ge en introduktion till detta interdisciplinära område.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Projektplanering. Utvecklingsmetodik. Material- och tillverkningsteknik. Styr- och reglerteknik. Realtidsprogrammering. Kommunikation. Sensorer. EMC. Energiöverföring och -omvandling. Kraftelektronik Användning av simuleringsverktyg/FEM.

Litteratur
Bradley D, Seward D, Dawson D, Burge, S: Mechatronics and the design of intelligent machines and systems. Stanley Thornes, 2000. ISBN 0-7487-5443-1.
Föreläsningsmaterial.

Poängsatta delmoment

Kod: 0106. Benämning: Delprov, inlämningsuppgifter och laborationer.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter och laborationer. Delmomentet omfattar: Stoff från föreläsningar, lärobok och utdelat material.

Kod: 0206. Benämning: Projekt.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt grupprojekt.