Kursplan för läsåret 2007/2008
ELMASKINKONSTRUKTIONEIE050
Design of Electrical Machines

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: E4em. Kursansvarig: Professor Mats Alaküla, mats.alakula@iea.lth.se, Inst f ind elektrotekn o aut. Förutsatta förkunskaper: ESS060 Elenergiteknik, EIE015 Kraftelektronik. Kan ställas in: Vid mindre än 4 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Prestationsbedömning: Godkänd inlämningsuppgift ger betyget 3. För högre betyg krävs skriftlig examen. Hemsida: http://www.iea.lth.se.

Syfte
Moderna industriprodukter och produktionsutrustning kräver en alltmer ökad andel elektromekaniska ställdon = elektriska maskiner. Det i sin tur ger de konstruktörer som förstår hur sådan ställdon konstrueras och förmår integrera sådan konstruktioner i produkter/produktionsutrustning en fördel. Denna kurs syftar till att ge sådana kunskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

För godkänd kurs skall studenten:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

För godkänd kurs skall studenten:

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

För godkänd kurs skall studenten:

Innehåll
Föreläsningar: Lindningar, strömbeläggning, momentbildning och förluster. Optimering, momentkvalitet, reluktansnätmodeller, FEM-analys.
Projektuppgift: Konstruktion av elmaskin med användning av FEMbaserade beräkningsprogram.

Litteratur
Kompendium i elmaskinkonstruktion, IEA, LTH.