Kursplan för läsåret 2007/2008
MÄTTEKNIKEEM007
Electrical Measurements

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ESS070 och ESS070. Obligatorisk för: F2. Kursansvarig: Professor Hans W Persson, Hans_W.Persson@elmat.lth.se, Inst f elektrisk mätteknik. Förutsatta förkunskaper: FFF100 Termodynamik och elektroniska material och FAF240 Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi. Prestationsbedömning: Kursen tillämpar kontinuerlig examination i samband med laborationerna. För godkänd kurs krävs att man är godkänd på följande moment: Laborationer med tillhörande kontrollfrågor, Praktiskt prov, Laborationsrapporter, Granskning av laborationsrapport. Hemsida: http://www.elmat.lth.se/.

Syfte
Mätteknik kommer in inom i princip alla verksamhetsområden för en civilingenjör. Det kan t.ex. röra sig om detaljerade studier av signaler från nervceller i hjärnan, detektering av ljus i optiska fiber eller övervakning av tillverkningen i en processindustri. Framtagning av nya mätmetoder och givare sker i en allt snabbare takt där utvecklingen inom inte minst mikrosystemteknik-området spelar en stor roll. Syftet med kursen är att ger en djupare förståelse för de mätmetoder som används idag.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Grundläggande mättekniska begrepp som belastning på mätobjekt, inverkan av störningar, osäkerhet i mätningar och kalibrering.

Analoga och digitala oscilloskop, multimetern, impedansmätning med brygg- och spänning/ström-metoder, tid- och frekvensmätning med universalräknare, mätning av frekvensspektra med spektrum- och FFT-analysator (FFT-Fast Fourier Transform).

Uppbyggnad av mätsystem.

Litteratur
Carlsson, Johansson: Modern elektronisk mätteknik. Liber.
Labkompendium.