Kursplan för läsåret 2007/2008
DATATEKNIK MED LOGISTIK, ÖVERSIKTSKURSEDTA01
Computer Engineering and Logistics, Overview

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EDT630, EDT631, EDT632, EDT630, EDT631 och EDT632. Valfri för: IDA1. Kursansvarig: Stefan Nyman, stefan.nyman@hbg.lth.se och Bernt-Arne Jönsson, bernt-arne.jonsson@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Godkända laborationsuppgifter, godkända programmeringsuppgifter samt godkänd redovisning i presentationsteknik. Hemsida: http://www.student.hbg.lu.se/lth/stefann/Overview.

Syfte
Kursens syfte är att ge en grundläggande orientering i de olika kurser som ingår i datateknik med logistik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna söka och strukturera information samt presentera den i skriftlig och muntlig form.

Innehåll
Kursen ger en överblick i hur en dator fungerar och hur logistik och IT integrerar. Datorns olika byggstenar introduceras, såväl hårdvara som programvara. Områden som berörs är:

Delen programmering ger en grundläggande introduktion till programmeringsbegrepp, programmering samt program- och datastrukturer.

Delen innehållande presentationsteknik innehåller grundläggande kunskaper och övning i skriftlig och muntlig kommunikation på svenska. Detta innefattar att studenten ska kunna söka och strukturera information samt presentera den i skriftlig och muntlig form.

Litteratur
Utdelat material.