Kursplan för läsåret 2007/2008
PROJEKT ÅRSKURS 3EDT655
Project Year 3

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IDA3. Kursansvarig: Lise Jensen, Ingenjörshögskolan i Helsingborg, lise.jensen@hbg.lth.se och Christin Lindholm, Telecom inst., christin.lindholm@cs.lth.se. Förkunskapskrav: EDA616 Programmering i Java, ETS312 Projekt för utveckling av stora system. Prestationsbedömning: Examinationen består av en skriftlig rapport och muntlig gruppvis examination. Under kursens gång är det obligatoriskt att delta i vid handledningstillfällena.

Syfte
Kursens syfte är att vidareutveckla och fördjupa studentens erfarenheter från tidigare projektkurser och därmed förbereda studenten för industriella projekt i sin kommande yrkesverksamhet. Studenterna arbetar i verklighetsnära projekt under kursens gång.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen innehåller inledande föreläsningar om projekthantering och processmodeller. Baserat på dessa kunskaper och erfarenheter från tidligare kurser ska studenterna välja lämplig projektmodell för det valda projektet. Större delen av kursen består av arbete med projektet där studenterna ska designa, bygga och testa ett system inom datateknikområdet. Processen sammanfattas och utvärderas i en skriftlig rapport och muntlig presentation. Kamratbedömning kommer att tillämpas. Inlärningen sker genom en blandning av föreläsningar, handledning och projektarbete i grupp.

Litteratur
Kompendium tillhandahålls av institutionen.