Kursplan för läsåret 2007/2008
DATORARKITEKTURER MED OPERATIVSYSTEMEDT621
Computer Architectures and Operating Systems

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA666, EDT620, EDA666 och EDT620. Obligatorisk för: IDA2. Kursansvarig: Stefan Nyman, stefan.nyman@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Förkunskapskrav: EDI610 Digitala system. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Laborationer ska redovisas och en redovisning presenteras skriftligt och muntligt. Hemsida: http://student.hbg.lu.se/lth/stefann/EDT620/.

Syfte
Kursens syfte är att illustrera grundläggande konstruktionsprinciper hos ett datorsystem samt ge kunskap om operativsystems funktion och inre organisation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I kursen beskrivs de olika enheterna i ett datorsystem och hur de samverkar. Ett datorsystems prestanda beror på flera faktorer som t ex programmen, instruktionsmodellen och arkitekturen.
Kursen behandlar bl a minneshantering, olika typer av bussar och parallella processorer. Pipelining och cacheminnesteknik är två fundamentala principer som studeras. Kursen tar även upp exempel på inbyggda system och belyser operativsystemets roll i ett effektivt arbetande datorsystem. Operativsystems uppbyggnad. Olika typer av operativsystem. Processer. Minneshantering. Filhantering.

Litteratur
Brorsson, M: Datorsystem: program- och maskinvara. Studentlitteratur AB 199901. ISBN: 91-44-01137-7.
Silberschatz, A, Galvin, P & Gagne, G: Applied Operating System Concepts. John Wiley & Sons. ISBN: 0-471-36508-4.
Samt utdelat material.