Kursplan för läsåret 2007/2008
DIGITALA SYSTEMEDI610
Digital Systems

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EDI601, EDT603, EDI601 och EDT603. Obligatorisk för: IDA1. Kursansvarig: Stefan Nyman, stefan.nyman@hbg.lth.se och Bernt-Arne Jönsson, bernt-arne.jonsson@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Betyg sätts efter sammanvägning av tentamen (75%) och inlämningsuppgifter vid laborationer (25%). Poängsatta delmoment: 3. Hemsida: http://student.hbg.lu.se/lth/stefann/Digsys/.

Syfte
Kursens syfte är att ge högskoleingenjören grundläggande kunskaper i digitalteknik och datorteknik. Syftet är också att ge praktiska färdigheter i strukturerade metoder för problemlösning, konstruktion och felsökning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Laborationerna ger en fördjupad träning i ämnet och belyser följande moment:

Litteratur
Hemert, L-H: Digitala kretsar. Studentlitteratur AB 2001. ISBN: 9789144019185.
Foyer, P: Mikroprocessorteknik. Studentlitteratur AB 2005. ISBN: 9789144038766.
Tekniska manualer.
Laborationsmaterial utdelas under kursens gång.
Rekommenderad litteratur, ej obligatorisk: Bilting & Skansholm: Vägen till C. Studentlitteratur AB 2000. ISBN: 9789144014685.

Poängsatta delmoment

Kod: 0030. Benämning: Laborationer II.
Antal Högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationsredovisningar. Delmomentet omfattar: Laborationer del 2.

Kod: 0103. Benämning: Digitala system.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Digitala system, grundläggande teori.

Kod: 0203. Benämning: Laborationer I.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationsredovisningar. Delmomentet omfattar: Laborationer del 1.