Kursplan för läsåret 2007/2008
PROGRAMMERING I JAVAEDAA10
Computer Programming in Java

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA010, EDA011, EDA015, EDA016, EDA017, EDA390, EDA500, EDA501, EDA616, EDA618, EDA010, EDA011, EDA015, EDA016, EDA017, EDA390, EDA500, EDA501, EDA616 och EDA618. Obligatorisk för: IDA1. Kursansvarig: Roy Andersson, Roy.Andersson@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av denna tentamen. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska kursmomenten har fullgjorts. Obligatoriska moment: övningar, laborationer och inlämningsuppgifter. Detaljerade föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursprogrammet. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.cs.lth.se/Education/LTH.

Syfte
Kursens syfte är att studenterna skall utveckla sin allmänna problemlösningsförmåga. De skall lära sig att lösa problem på dator med hjälp av objektorienterad programmering och få praktisk erfarenhet av programmering i Java.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Program som modeller av verkligheten. Objekt, operationer, klasser och metoder. Grundläggande programkonstruktioner. Algoritmkonstruktion. Datastrukturer: vektorer och listor. Ärvning. Objektorienterad systemutveckling. Strängklasser.

Litteratur
Holm, P: Objektorienterad programmering och Java. Studentlitteratur 1999. ISBN: 9789144011455. Kan komma att ändras. Aktuell kurslitteratur anges på kurshemsidan senast en månad före aktuellt kurstillfälle.

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs fullgjorda övningar, datorlaborationer och inlämningsuppgifter.

Kod: 0208. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av denna tentamen. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska kursmomenten har fullgjorts.