Kursplan för läsåret 2007/2008
ALGORITMER OCH DATASTRUKTUREREDA690
Algorithms and Data Structures

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA020, EDA025, EDA026, EDA027, EDA035, EDA510, EDAA01, EDA020, EDA025, EDA026, EDA027, EDA035, EDA510, EDAA01 och EDAF05. Obligatorisk för: IDA2. Kursansvarig: Universitetslektor Mats Lilja, Mats.Lilja@hbg.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: De obligatoriska momenten i EDA616 Programmering i Java fullgjorda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs fullgjorda laborationer och inlämningsuppgifter. Slutbetyget avgörs av resultatet på den skriftliga tentamen. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge högskoleingenjören grundläggande kunskaper om standardalgoritmer och dess implementering med relevanta datastrukturer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna strukturera ett givet problem och effektivt implementera lösningen i Java.

Innehåll
Tidskomplexitet. Analys av algoritmer. Rekursion. Grundläggande datastrukturer: listor, stackar, köer, träd och grafer. Metoder för sökning och sortering.

Litteratur
Weiss, M A: Data Structures & Problem Solving using Java, Third Edition. Addison Wesley 2006. ISBN: 0-321-31255-4.

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Slutbetyg på kursen bestäms av resultatet på tentamen. Övrigt: För deltagande i tentamen krävs att de obligatoriska övningarna och laborationerna fullgjorts.

Kod: 0204. Benämning: Övningar, laborationer och inlämningsuppgifter.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs fullgjorda övningar, laborationer och inlämningsuppgifter. Delmomentet omfattar: Övningar, laborationer och inlämningsuppgifter. Övrigt: Detaljerade föreskrifter för de obligatoriska momentens genomförande finns i kursprogrammet.