Kursplan för läsåret 2007/2008
DATABASEREDA636
Database Systems

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA215, EDA216, EDA215 och EDA216. Obligatorisk för: IDA2. Kursansvarig: Studierektor Datavetenskap, Studierektor-tekn@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kurs i programmering. Prestationsbedömning: För slutbetyg på kursen krävs godkända datorlaborationer och inlämningsuppgift. Övrigt: Obligatoriska moment: Laborationer och en inlämningsuppgift. Detaljerade föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursprogrammet. Hemsida: http://www.cs.lth.se/EDA636.

Syfte
Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om databassystem och deras organisation. Tonvikten läggs på relationsdatabaser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Thomas Padron-McCarthy, Tore Risch: Databasteknik. Studentlitteratur 2005. ISBN: 9789144044491.