Kursplan för läsåret 2007/2008
KONSTRUKTION AV INBYGGDA SYSTEM, FÖRDJUPNINGSKURSEDA385
Design of Embedded Systems, Advanced Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: D4, D4dpd, E4dps, MSOC2. Kursansvarig: Flavius Gruian, flavius.gruian@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA011 Programmeringsteknik eller EDA016 Programmering samt EDA380 Konstruktion av inbyggda system. Förutsatta förkunskaper: För utbytesstudenter förutsätts kunskaper i C/V++ eller Java, grundnivå i VHDL eller annat hårdvarubeskrivningsspråk. Prestationsbedömning: Godkänd på alla obligatoriska kursmoment. Obligatoriska moment: Inlämning av projekt beskrivning, rapport, presentation av projektet, demonstration. Övrigt: Kursen ges nästa gång hösten 2008 och därefter möjligen varje år beroende på hur stort intresset blir hos de studenter som fr o m hösten 2007 tas in till det förlängda internationella magisterprogrammet Socware. Hemsida: http://www.cs.lth.se/EDA385.

Syfte
Kursens syfte är att ge praktisk erfarenhet avaktuella metoder och verktyg för konstruktion av inbyggda system, som innehåller både hårdvaru- och programvarukomponenter. Detta är en naturlig uppföljning av den mer teoretisk kursen EDA380.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Vahid, F & Givargis, T: Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Introduction, John Wiley & Sons Inc. 2002. ISBN: 0-471-38678-2.
Xilinx Application Notes, http://www.xilinx.com/support/library.htm