Kursplan för läsåret 2007/2008
KONFIGURATIONSHANTERINGEDA240
Configuration Management

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: C4, C4da, C4sd, D4, D4ps, E4ps. Kursansvarig: Univ.lektor Ulf Asklund, Ulf.Asklund@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: För D och C: EDA260 Programvaruutveckling i grupp – projekt eller EDA290 Iterativ programvaruutveckling. För E: EDA027 Algoritmer och datastrukturer och erfarenhet av projektarbete i grupp. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Kursen är gemensam för LTH och naturvetenskaplig fakuletet. Av de 50 platserna tillfaller 35 studenter från LTH. Av dessa reserveras högst 5 för utbytesstudenter. Som urvalskriterium för resterande 30 platser används: Antal poäng som återstår till examen. Prestationsbedömning: Förutom laborationer ingår ett obligatoriskt miniprojekt i kursen. Tentamen är muntlig. För deltagande i tentamen fordras att laborationerna och miniprojektet har fullgjorts. Detaljerande föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursprogrammet. Aspekter angående användning av system examineras under laborationer (U/G). Resten av kursens innehåll examineras genom en muntlig examen i grupp vilken arbetat samman i ett mindre projekt. Betygsskalan är U/3/4/5. Övrigt: Kursen ges hösten 2007 men kan därefter komma att periodiseras och ges vartannat år. Tentamen är muntlig och äger rum i tentamensperioden efter kursens slut. Därefter kan, vid behov, muntlig omtentamen anordnas i omtentamensperiod. Hemsida: http://www.cs.lth.se/EDA240.

Syfte
Att förklara de grundläggande begreppen och principerna i konfigurationshantering. Att experimentera med specifika tekniker och mekanismer i existerande system för konfigurationshantering. Att ge förståelse för hur en metod för konfigurationshantering byggs upp av hanteringsprocesser, verktyg och mänskliga roller. Att visa hur konfigurationshantering stödjer andra delar av utvecklingsprocessen för programvara.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Problem och mål med Konfigurationshantering (KH). KH - begrepp och principer. Samverkan, kommunikation och koordination. KH för parallell och distribuerad utveckling. Arbetsmodeller för KH. Byggprocesser. Lagring, parallell utveckling och sammanflätning. Aktiviteter i en modell för KH: -Identifiering; Styrning; Bokföring av status; Uppföljning; Publicering. Planer för KH och roller. KH och andra relaterade områden (Öppen källkod, Extremprogrammering, Produktdatahantering). Konfigurationshantering i industrin. Datorlaborationer: System för konfigurationshantering, CVS och ClearCase. Projekt: Utarbetande av en plan för konfigurationshantering.

Litteratur
Material sammanställt vid institutionen.