Kursplan för läsåret 2007/2008
DATAMEKATRONIKEDA190
Computer Mechatronics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: D4, D4dpd, E4, F4, F4rs. Kursansvarig: Univ.lektor Klas Nilsson, Klas.Nilsson@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA027 Algoritmer och datastrukturer, EIT020 Digitalteknik, EIT070 Datorteknik, ETI190 Elektronik för D eller motsvarande (ETI196 Elektronik för E eller ETE021 Kretsteori för F). Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Medelbetyg på de kurser som krävs för behörighet. Prestationsbedömning: Projektarbete. För godkännande av projektarbete fordras att de obligatoriska kursmomenten har fullgjorts. Obligatoriska moment: Laborationer (5), hemuppgifter. Övrigt: Tillgång till PC-kompatibel dator i hemmet rekommenderas. Verktyg och material kommer att säljas av institutionen. Hemsida: http://www.cs.lth.se/EDA190.

Syfte
Att ge grundläggande kunskaper i hur man konstruerar och felsöker mindre mekatroniska system från en datavetenskaplig utgångspunkt. Att visa hur man med begränsade resurser snabbt och effektivt kan utveckla avancerade mekatroniska system. Att ge en bas för egen förkovran inom mekatronik och relaterade ämnen. Att stimulera till självständigt skapande, undersökande problemlösning och stärkt självförtroende.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Gränssnitt till en PC. Grundläggande analog elektronik. Simulering. Felsökning. Störningar, skydd och säkerhet. Strömförsörjning. Miljövänlig elektronisk prototyputveckling. Kommunikationsprotokoll. Mikroprocessorer. Drivrutiner. Givare. Ställdon. Mekanisk prototyputveckling. Sökning av material och dokumentation.

Litteratur
Litteratur ingår i kurssatsen av verktyg och material som säljs av institutionen.