Kursplan för läsåret 2007/2008
ALGORITMIMPLEMENTERING – PROJEKT PÅ MULTIPROCESSOREREDA116
Algorithm Implementation – Project Work on Multiprocessors

Antal högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: D3, Pi3. Kursansvarig: Universitetslektor Jonas Skeppstedt, Jonas.Skeppstedt@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA027 Algoritmer och datastrukturer, samt de obligatoriska momenten i kursen EDA115 Algoritmimplementering. Får läsas samtidigt som EDA115. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs att ett projektarbete fullgörs. Övrigt: Kursen är förlagd till senare delen av läsperiod VT1 och består av ett projektarbete i anslutning till kursen EDA115 Algoritmimplementering. Hemsida: http://www.cs.lth.se/EDA115.

Syfte
Kursens syfte är att studenterna ska använda kunskapen från EDA115 algoritmimplementering vid programmering på multiprocessorer, dvs att lära sig att implementera en algoritm så effektivt som möjligt på en given multiprocessor.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Multiprocessorer, klassificering av cachemissar, parallellisering av ett sekventiellt program genom decomposition, assignment, orchestration, och mapping, owner-computes regeln, memory consistency models, sequential consistency, weak ordering, release consistency, aktuell forskning inom multiprocessordatorarkitektur, Pthreads.

Litteratur
Materiel som tillhandahålls av institutionen.