Kursplan för läsåret 2007/2008
ALGORITMTEORIEDA110
Algorithm Theory

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: D4, D4ps, E4ps, F4, F4tvb, L4, Pi3sbs. Kursansvarig: Univ.lektor Rolf Karlsson, Rolf.Karlsson@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA027 Algoritmer och datastrukturer, FMA410 Matematik, endimensionell analys och FMA420/FMA425 Linjär algebra. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. Slutbetyg i kursen grundar sig i huvudsak på tentamen men kan påverkas positivt av resultatet på inlämningsuppgifter. Övrigt: Kursen ges i samarbete med Datavetenskap, Nat. fak. Hemsida: http://www.cs.lth.se/EDA110.

Syfte
Att ge fördjupade kunskaper i konstruktion och analys av effektiva algoritmer och ge träning i algoritmisk problemlösning

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Lösningsmetoder för rekursionsekvationer. Ordningsstatistik. Rödsvarta träd. Utökade datastrukturer. Dynamisk programmering. Giriga algoritmer. Kortaste vägar. Geometriska algoritmer. Maxflöde. Sorterande nätverk. Mönstersökning i strängar.

Litteratur
Cormen T, Leiserson C, Rivest R & Stein C: Introduction to Algorithms, Second Ed. McGraw-Hill & MIT Press 2001. ISBN: 0-262-53196-8