Kursplan för läsåret 2007/2008
AVANCERADE RENDERINGSMETODEREDA101
Advanced Shading and Rendering

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: C4, D4, D4bg, E4bg, F4, F4tmb, Pi4. Kursansvarig: Univ.lektor Tomas Akenine-Möller, Tomas.Akenine-Moller@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA221 Datorgrafik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända redovisningsuppgifter. Fullgjorda redovisningsuppgifter är krav för att få deltaga i tentamen. Slutbetyg i kursen grundar sig på resultatet av den skriftliga tentamen. Övrigt: Obligatoriska moment: Fem programmeringsuppgifter. Hemsida: http://www.cs.lth.se/EDA101.

Syfte
Kursens syfte är att studenterna skall få tillgodogöra sig kunskap om strålföljningsbaserade (eng. ray tracing) algoritmer för fotorealistisk generering av bilder, och även programmering av GPU:er (eng. graphics processing units).

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Strålföljning. Supersampling. Monte Carlo-strategier. Foton-mappning. Bildbaserad ljussättning. Shaderprogrammering. GPU-baserade shaders. Effektramverk. Skuggalgoritmer.

Litteratur
Dutré, Bekaert & Bala: Advanced Global Illumination. A K Peters 2003. ISBN: 1-56881-177-2.