Kursplan för läsåret 2007/2008
OBJEKTORIENTERAD MODELLERING OCH DESIGNEDA061
Object-oriented Modelling and Design

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ??1589, EDA060, EDA065, EDA666, EDA060, EDA065, EDA666 och EDAF10. Obligatorisk för: C2, D2. Valfri för: E3ps, F3, F3tvb, I4ip, L4gi. Kursansvarig: Univ.lektor Lennart Andersson, Lennart.Andersson@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: För D och C: EDA016 alt EDA390 Programmeringsteknik samt fullgjorda obligatoriska moment i EDA027 Algoritmer och datastrukturer. För E/F: EDA027 Algoritmer och datastrukturer. För L: EDA035 Fortsättningskurs i objektorienterad programmering alt EDA027 Algoritmer och datastrukturer. Prestationsbedömning: Kursen examineras genom skriftlig tentamen samt två mindre projekt som utföres i grupp. Kurslitteraturen får medföras vid tentamen. Betyget kan påverkas positivt av aktivitet vid övningarna. Hemsida: http://www.cs.lth.se/EDA061.

Syfte
Kursen ger förmåga till hållbar och resursmedveten utveckling av program som kanateranvändas och modifieras med hänsyn till förändrade krav i ett industriellt sammanhang.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Principer för utformning av objektorienterade program. Designmönster och ramverk. Utvecklingsmiljö för objektorienterad modellering, implementering och restrukturering. Projekt med design och implementering.

Litteratur
Martin, R C: Agile Software Development - Principles, Patterns, and Practices. Prentice Hall 2003. ISBN: 0-13-597444-5.
Lennart Andersson: UML-syntax, Datavetenskap LTH, 2005.