Kursplan för läsåret 2007/2008
SPELMOTORTEKNOLOGIEDA046
Game Engine Technology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA045 och EDA045. Valfri för: C4, C4da, D4, D4bg, E4bg, F4, F4tmb, Pi4. Kursansvarig: Lennart Ohlsson, Lennart.Ohlsson@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA221 Datorgrafik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkända redovisningsuppgifter och godkänt projekt är ett krav för att få deltaga i tentamen. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av den skriftliga tentamen. Övrigt: Kursen ersätter EDA045 Realtidsgrafik och kan inte tillgodoräknas samtidigt med denna i examen. Hemsida: http://www.cs.lth.se/Education/Courses/.

Syfte
Att ge insikt i teknologin för realtidsgrafik, d.v.s. programvara för att rendera virtuella världar och simulera komplexsa objekt på ett realistiskt sätt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Innehåll: Synlighetshantering. Kollisionsdetektering. Fysiksimulering. Karaktärsanimering och -simulering. Nätverksspel. Projekt omfattande design och implementering av ett spel eller annan interaktiv 3D-applikation.

Litteratur
Litteratur: Watt & Policarpo, "3-D Computer Games Technology", Addison-Wesley, 2000, ISBN:0201619210. Webb-baserat material.