Kursplan för läsåret 2007/2008
PROGRAMMERINGSTEKNIKEDA017
Programming, First Course

Antal högskolepoäng: 9. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA010, EDA011, EDA015, EDA016, EDA390, EDA500, EDA501, EDA616, EDA618, EDAA10, EDA010, EDA011, EDA015, EDA016, EDA390, EDA500, EDA501, EDA616, EDA618 och EDAA10. Obligatorisk för: E1, F1. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Christian Söderberg, Christian.Soderberg@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För att få deltaga i tentamen krävs att de obligatoriska programmeringsuppgifterna är fullgjorda. Slutbetyg på kursen bestäms av resultatet på den skriftliga tentamen. Obligatoriska moment: Programmeringsuppgifter i Java samt inlämningsuppgift i Matlab. Poängsatta delmoment: 3. Övrigt: Kursen får inte läsas av den som påbörjat EDA011. Kursen får inte ingå i examen samtidigt med EDA011. Hemsida: http://www.cs.lth.se/Education/Courses/.

Syfte
Studenterna ska lära sig att skriva små och medelstora datorprogram och få grundläggande insikter i objektorienterad programmering och programspråket Java.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Grundläggande programkonstruktioner, konstruktion av elementära algoritmer, användning av färdiga klasser och enklare testning och felsökning. Vektorer, sökning och sortering, registrering. Implementation av egna klasser, inkapsling, ärvning och polymorfism. Grundläggande modellering. Övningar som skall ge de studerande träning i problemanalys, programutveckling och uttestning vid dator. Särskild inlämningsuppgift i Matlab.

Litteratur
Kurskompendium som distribueras av institutionen.

Poängsatta delmoment

Kod: 0106. Benämning: Inlämningsuppgifter i programmering.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Fullgjorda obligatoriska programmeringsuppgifter i Java.

Kod: 0206. Benämning: Tentamen i programmering.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen i programmering. Övrigt: För att få deltaga i tentamen måste de obligatoriska programmeringsuppgifterna vara godkända.

Kod: 0306. Benämning: Introduktion till Matlab.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Fullgjorda inlämningsuppgifter i Matlab.