Kursplan för läsåret 2007/2008
ENHETSOPERATIONER FÖR BIOTEKNIK- OCH LIVSMEDELSINDUSTRINBLT015
Unit Operations in the Biotech and Food Industry

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: BLT010, BLT010 och BLT010. Obligatorisk för: B3. Kursansvarig: Christian Trägårdh, christian.tragardh@food.lth.se, Livsmedelsteknik. Förkunskapskrav: KKK070 Bioteknik, KAT090 Kemisk apparatteknik, transportprocesser, FMA410 Matematik, endimensionell analys. Prestationsbedömning: Projektlaborationen examineras i grupp såväl som individuellt. Projektresultaten, som redovisas i rapportform samt en individuell muntlig och skriftlig redovisning/tentamen vid kursens slut, betygssätt på en graderad skala. Opposition vid redovisningen. Under kursens gång är det också obligatoriskt att delta aktivt i projektgruppens möten och utvärdera andra projektgruppers projektrapporter. Inlämningsuppgiften examineras i form av en individuell rapport och muntlig redovisning Det graderade slutbetyget baseras på kvaliteten hos projektrapporterna samt den muntliga och skriftlig redovisning/examination till 60%, på opposition till 20%, och inlämningsuppgiften 20%. Hemsida: http://www.food.lth.se.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Huvuddelen av denna kurs genomförs i form av en projektlaboration. En processteknisk problemställning bearbetas i projektform. Projektarbetet ger träning i att självständigt driva ett projekt och i grupparbete. För detta formas projektgrupper om 2-4 teknologer. Projektet innefattar bl.a. litteraturstudie, försöksplanering, laborativt arbete på industriell utrustning i pilotskala, studier av processernas teori, dynamik och framtagning av egna experimentella data behövliga för att lösa problemställningen. Inom projektet bedrivs också ett teoriskt arbete i form av processimulering för aktuell enhetsoperation med data från det egna experimentella arbetet och sådan som finns publicerad i den vetenskapliga litteraturen eller om möjligt från industrin.

I kursen ingår också en inlämningsuppgift där ett givet miniprojekt omfattande en processteknisk beräkning skall lösas. Det redovisas i form av en skriftlig rapport och muntlig genomgång.

Undervisningsform
Undervisningen domineras av projektarbete. Varje projektgrupp tilldelas en handledare. Tonvikt kommer att läggas vid industriella tillämpningar. Kompletterande föreläsningar och seminarier ges med utgångspunkt från de behov som uppstår inom projekten.

Litteratur
Kessler, H.-G., Food and Bio Process Engineering, Dairy Technology, Verlag A. Kessler, 2002, 3-9802378-5-0
McCabe, Smith, Harriot, , Unit Operations of Chemical Engineering, McGraw-Hill,NY,2001, 0-07-118173-3