Kursplan för läsåret 2007/2008
ARKITEKTURTEORI AATE010
Theory of Architecture A

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ATEA01 och ATEA05. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Mats Hultman, forskarassistent Mattias Kärrholm, docent Lars-Henrik Ståhl, universitetslektor Tomas Wikström, Mats.Hultman@arkitektur.lth.se, Mattias.Karrholm@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: I kursen ges betygen Godkänt eller Underkänt. För att få betyget godkänt måste studenten ha lämnat in en godkänd uppsats, presenterat den på ett seminarium samt genomfört en godkänd opposition. Vidare krävs ett aktivt deltagande på seminarierna samt 80% närvaro vid seminarier och föreläsningar. Övrigt: Kursen ges vartannat år för studenter i både första och andra årskurserna och är en av två kurser i arkitekturteori.

Syfte
Kursens syfte är att öka deltagarnas förmåga till kritisk reflexion om arkitekturfrågor, för att även möjliggöra ett analytiskt förhållningssätt till arkitektprofessionen. Detta sker främst genom att deltagarna tränas i att läsa, skriva och tala om arkitektur på ett teoretiskt medvetet och konstruktivt sätt. Avsikten är att studenterna skall tillägna sig begreppsliga redskap för att aktivt och kritiskt kunna ta del av aktuell debatt och vetenskaplig forskning. Studenterna skall också få övning i att på ett självständigt sätt uttrycka arkitektoniska resonemang i ord. Ämnesmässigt är kursens syfte att ge en introduktion till det arkitekturteoretiska fältet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I kursen ingår en grundläggande orientering om centrala begrepp, traditioner och tankefigurer inom arkitekturteori, av betydelse för arkitektonisk analys såväl som för arkitektoniskt skapande. Kursen introducerar arkitekturteori och dess historia, huvudsakligen utifrån arkitekturteoretiska traktat och arkitekturteoretisk forskning.

Kursen består av föreläsningar, seminarier, självstudier och uppsatsskrivande. Deltagarna ges tillfälle att i seminarieform diskutera teorier och kunskapsproduktion som rör utformningens och yrkesutövningens betydelse. Arbete med uppsatser ger tillfälle att använda skrivande och läsande både för att bearbeta kunskapsfrågor och för att resonera kring arkitektonisk utformning. Deltagarna skall också skriva en uppsats, samt opponera på en annan uppsats. Uppsatsarbetet diskuteras och ventileras under två seminarier. Seminarierna bedrivs i små grupper, och undervisningen strävar efter att främja varje students individuella utveckling

Litteratur
Hearn, F., Ideas that Shaped Buildings, The MIT Press, Cambridge Mass., 2003.
Därtill kan kortare texter tillkomma under kursens gång.