Kursplan för läsåret 2007/2008
STADSUTFORMNINGASB191
Urban Design

Antal högskolepoäng: 13,5. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ASB190, ASB190 och ASBF01. Alternativobligatorisk för: A3. Valfri för: L4su, V4tp. Kursansvarig: Universitetslektor Peter Siöström, Peter.Siostrom@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Godkända övningar, godkänd slutinlämning samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier, föreläsningar och gruppgenomgångar.

Syfte
Kursens syfte är att stödja studentens lärande om stadsutformningens teori och praktik, samt öva förmågan att utforma en ny stadsstruktur i ett urbant sammanhang.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Undervisningen bedrivs i form av:

Litteratur
Kurskompendium