Kursplan för läsåret 2007/2008
STADSBYGGNAD, GRUNDKURSASB170
Urban Design, Basic Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ASBF05. Obligatorisk för: A3. Valfri för: L4su, V4tp. Kursansvarig: Universitetslektor Peter Siöström, Peter.Siostrom@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Godkända övningar, godkänd uppsats samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier, föreläsningar och gruppgenomgångar.

Syfte
Kursens syfte är att fördjupa studenternas kunskap om stadsbyggandets grundläggande problemställningar, teorier och metoder. Undervisningen syftar till att öka medvetenheten om relationen mellan strategisk samhällsplanering och fysisk gestaltning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Undervisningen bedöms i form av:

Litteratur
Kurskompendium.