Kursplan för läsåret 2007/2008
STADSBYGGNAD: DET NYA STADSLANDSKAPETASB121
Urban Design: The New Urban Landscape

Antal högskolepoäng: 24. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ASBN10 och ASBN15. Obligatorisk för: MSUD1. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Peter Siöström, Peter.Siostrom@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Godkända övningar, godkänd slutinlämning samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier, föreläsningar och gruppgenomgångar.

Syfte
Kursens syfte är att fördjupa studentens kunskaper och förståelse för planeringsstrategier för hållbar urban och rural utveckling. Syftet är också att utveckla avancerade färdigheter i att designa långsiktigt hållbara urbana och rurala miljöer ur ett socialt och humanistiskt perspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I en inledande fas introduceras de övergripande miljömålen för bebyggelseutvecklingen. I sitt valda projektområde studeras den befintliga situationen och utvecklingstendenser. Utifrån denna analys formuleras en övergripande strategi för framtida bebyggelseutveckling, och i följande etapp detaljstuderas ett område. I olika delmoment tar man upp hållbar utveckling, landskapet och grönstrukturen. Man formulerar ett översiktligt program för hela det studerade området (regiondelen) och kursen utmynnar i ett förslag till fördjupad översiktsplan för detta område.

Undervisningen sker i form av:

Litteratur
Kurskompendium