Kursplan för läsåret 2007/2008
STADSBYGGNAD: LANDSKAP OCH TRÄDGÅRDASB111
Urban Design: Landscape and Garden

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ASBN25. Obligatorisk för: MSUD1. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Peter Siöström, Peter.Siostrom@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Godkända övningar, godkänd uppsats, samt minst 80% aktiv närvaro vid föreläsningar, genomgångar, exkursioner och seminarium.

Syfte
Kursens syfte är att värdera och utveckla studentens kunskap om landskapets, den urbana grönstrukturens och trädgårdens betydelse för livsmiljön, och förståelse för sambandet mellan teori och praktik, samt utveckla detta i en självständig uppsats.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen tar upp olika delar av landskap och trädgård, såsom trädgårdskonstens historia, det kulturella landskapet, stadslandskapet och betydelsen av gröna områden, samt samspelet mellan dessa olika delar. Kursens fokus är ett självständigt uppsatsskrivande, som presenteras på seminarium med tillhörande opponering.

Undervisningen sker i form av:

Litteratur
Kurskompendium samt litteratur efter eget val.