Kursplan för läsåret 2007/2008
STADSBYGGNADSRÄTTASB041
Town Planning Law

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: V4. Kursansvarig: Univ.lektor Per Björkeroth, Per.Bjorkeroth@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förkunskapskrav: VTT100 Samhällsbyggnadsprocessen. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Godkända övningar, deltagande på studieresa, minst 80% aktiv närvaro vid föreläsningar och gruppgenomgångar samt tentamen.

Syfte
Att ge kunskaper om plan- och bygglagen (PBL) och hur den är relaterad till planering och byggande. Huvudvikten läggs vid den del av PBL som behandlar planering och planeringens genomförande.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. Boverket 2002
Plan- och bygglagen, tillgänglig på internet
.