Kursplan för läsåret 2007/2008
RUM OCH INREDNINGARAFO761
Space and Interiors

Antal högskolepoäng: 9. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Obligatorisk för: ID3. Kursansvarig: Professor Lars-Henrik Ståhl, Lars-Henrik.Stahl@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förutsatta förkunskaper: 90 poäng avklarade av årskurs 1 och 2 på Industridesignprogrammet. Prestationsbedömning: I kursen ges betygen Godkänt eller Underkänt. För att få betyget godkänt måste studenten ha lämnat in godkända övningsuppgifter. Vidare krävs ett aktivt deltagande på seminarierna samt 80% närvaro vid seminarier och föreläsningar.

Syfte
Kursens syfte är att öka studenternas förmåga till kritisk reflexion kring olika typer av rum, inredningar och möbeldesign. Detta sker främst genom att kursdeltagarna tränas i att praktiskt arbeta med modeller av olika rum samt färdigställande av en egenhändigt designad/omarbetad möbel. Studenterna får också läsa, skriva och tala om teoretiska frågeställningar som berör rum och inredningar. Avsikten är att studenterna skall tillägna sig begreppsliga redskap för att aktivt och kritiskt kunna ta del av aktuell debatt om rumsutformning och möbeldesign. Ämnesmässigt är kursens syfte att ge en introduktion till olika begrepp om rum, inredningar och möbler.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I kursen ingår en grundläggande orientering om centrala begrepp och traditioner beträffande utformningen av rum, inredningar och möbler, vilket återspeglas i kursens praktiska tillämpningar. Kursen introducerar begreppen rum, inredning och möbel samt dess historia, huvudsakligen utifrån designorienterade aspekter och praktiska övningar.

Litteratur
Artiklar som bestäms utifrån de möbler och rum som behandlas i kursen.