Kursplan för läsåret 2007/2008
VISUELL KOMMUNIKATIONAFO680
Visual Communication

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IBYA2. Kursansvarig: Univ.adj. Mats Hultman, Mats.Hultman@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: I kursen ges betygen Godkänt eller Underkänt. Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och en muntlig genomgång i grupp av inlämnade arbeten. För att få betyget godkänt måste studenten ha lämnat in godkända övningsuppgifter och deltagit i genomgångarna av dem. Vidare krävs 80% aktiv närvaro vid övningar och föreläsningar. Övrigt: Genomgångar och övningar som kräver ateljéutrymmen äger rum i Lund.

Syfte
Kursens syfte är att klargöra den visuella kommunikationens nyanseringsmöjligheter och dess möjligheter som metod för att generera idéer och lösa problem. Kursen avser att utveckla färdigheter i och insikter om hur visuell kommunikation (speciellt i samband med byggnadsprojektering) kan utvecklas och förstås. Syftet är också att klargöra hur information kan förmedlas i bilder, liksom hur tolkning av bilder påverkar resultatet av kommunikationen. Vidare ska kursen träna förmågan att hantera manuell och datorstödd bildframställning, i program för bildbehandling och 3D-modellering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen innehåller övningar i kreativ arkitekturgestaltning, digital 3D-modellering av hus, layout, digital bildbehandling, färgsättning och visuell kommunikation via posters med bilder, ritningar och text. Övningarna skapar en egen erfarenhet av möjligheter att utveckla och synliggöra uppslag och idéer. I föreläsningar ges en teoretisk bakgrund och introduktion till övningarna. I en slutgenomgång tränas bedömningsförmågan och kapaciteten att formulera sina intryck av bilder.

Litteratur
Edwards, B: Teckna med högra hjärnhalvan.
Nilson, KG: Färglära.