Kursplan för läsåret 2007/2008
INTERNATIONELL WORKSHOP 2AFO265
International Workshop 2

Antal högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: AFOF05. Obligatorisk för: A3. Kursansvarig: Professor Abelardo Gonzalez, abelardo.gonzalez@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter och projekt samt minst 80 % närvaro i studiearbetet, på seminarier, workshops och slutredovisning. Presentation i form av utställning av övningsuppgifter. Övrigt: Kursen startar 20 augusti 2007 och pågår ca 2v.

Syfte
Med tonvikten i ett ny experimentell arbetsprocess, utveckla förmågan att återge nya rumsliga situationer och redovisa egna idéer genom att skissa, teckna, och modellera rummet.

En utveckling och förbättring av de redskap och metoder som arkitekter använder i sin designprocess.

Att lyfta fram rummets kapacitet som koordinator för urbana problemställningar.

Att genom en behandling av motsatsförhållanden, skapa nya fundament för rumslig gestaltning.

Att frigöra sig från invanda rumsliga typologier och lägga fokus på nya förhållande mellan rum – konstruktion – urbanism

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna ifrågasätta och diskutera förhållandet mellan:

Innehåll
Kursen är ett forum för arkitektoniska experiment där ett sådant utvecklingsarbete möjliggörs.

Utgångspunkten är tre grundläggande ställningstaganden:

1) Rummet är en konstruktion.

2) Rumslig gestaltning är en tredimensionell process.

3) Staden är en kontinuitet av rumsliga samband i olika skalor.

Staden betraktas ur ett holistiskt perspektiv där rumslig kontinuitet skapas av relationen mellan skalor. Kursen definierar staden som en organism i ständig förändring där rummets utveckling bygger på transformation av platsspecifika utgångslägen. Analys av rum och rumsstrukturer med hjälp digitala bilder av platsen används liksom olika metoder för rumsgestaltning.

Litteratur
Kurslitteratur fastställs av den inbjuda gästlärare.