Kursplan för läsåret 2007/2008
INTERNATIONELL WORKSHOP IAFO260
International Workshop I

Antal högskolepoäng: 1,5. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: AFOF01. Obligatorisk för: A3. Kursansvarig: Professor Abelardo Gonzalez, abelardo.gonzalez@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Godkänd redovisning av övningsuppgifter och projekt samt minst 80 % närvaro i studiearbetet, på seminarier, workshops och slutredovisning. Presentation i form av utställning av övningsuppgifter. Övrigt: Kursen startar 7 januari 2008 och pågår ca 1 vecka.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna ifrågasätta och diskutera förhållandet mellan:

Innehåll
Kurser är ett forum för arkitektoniska experiment där ett sådant utvecklingsarbete möjliggörs.

Utgångspunkten är tre grundläggande ställningstaganden:

1) Rummet är en konstruktion.

2) Rumslig gestaltning är en tredimensionell process.

3) Staden är en kontinuitet av rumsliga samband i olika skalor.

Staden betraktas ur ett holistiskt perspektiv där rumslig kontinuitet skapas av relationen mellan skalor.

Kursen definierar staden som en organism i ständig förändring där rummets utveckling bygger på transformation av platsspecifika utgångslägen.

Analys av rum och rumsstrukturer med hjälp digitala bilder av platsen används liksom olika metoder för rumsgestaltning.

Kursen läggs upp som ett intensivt projekt i arkitektonisk gestaltning. Urbana rummet blir både studieobjekt och utgångspunkt för projektet. Workshopen inleds med en introduktion/föreläsning och avslutas med genomgång.

Litteratur
Kurslitteratur fastställs av den inbjuda gästlärare.