Kursplan för läsåret 2007/2008
URBANA EXPERIMENTAFO251
Urban Experiments

Antal högskolepoäng: 13,5. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: AFO250, AFO250 och AFOF10. Alternativobligatorisk för: A3. Kursansvarig: Professor Abelardo Gonzalez, Abelardo.Gonzalez@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter samt minst 80 % närvaro i studiearbetet, på seminarier och slutredovisning.

Syfte
Arkitektur är en konstart präglad av en delikat balans mellan känsla och rationalitet. Syftet är att initiera ett experimentellt designarbete, med sikte på nya arkitektoniska uttryck.

Att expandera traditionella uppfattningar om vad arkitektur är och hur den uppstår.

Att hitta nya funktioner och ny arkitektur för platsen, med utgångspunkt i områdets mycket speciella karaktär och bakgrund. För att förstå platsens potential analyseras, tolkas och beskrivs förhållandet mellan form, konstruktion och funktion under olika historiska perioder. Därefter utformas personliga koncept och attityder till platsen, och idéer för dess framtida utveckling.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Projektet Urbana Experiment delas i två delar, två workshops, konst och konstruktion:

The Poetry of Construction. Analyser, ställningstaganden, det dialektiska förhållandet mellan process och produkt. Arkitektur som en konstruerad rumslig relationen mellan människa, objekt och landskap.

The Poetry of Drawing. Inspirationskällor, experiment, intuitiva processer, geometrier, abstraktioner. Samtida arkitekturteoretiska strömningar analyseras och bearbetas för att ge ökad förståelse av två- och tredimensionella rumsliga relationer.

Projektet kan ses som ett försök att förena dessa båda sidor, för att skapa en rik och dynamisk helhet.

Genom omfattande analyser av stadens rum och rumsstrukturer och dess urbana förutsättningar, parallellt med studier i samtida arkitekturteori och design, hoppas vi uppnå en både kreativ, plats- och tidsförankrad arkitektur.

Studenter måste experimentera med olika metoder för rumsgestaltning och bildframställning av rum.

Modellarbete är nödvändigt i en analytisk process och vid framställning av egna projekt samt för att kunna bedöma kvaliteten i rumsgestaltning.

Till kursen finns en frivillig studieresa till Berlin/Dresden/Dessau. Målsättningen är att studera en samtida urban utveckling och dess förhållande till rum, skala samt till det arkitektoniska objektet. Berlin erbjuder både en heltäckande bakgrund till urbana fenomen, och visar på en progressiv urbanism, med en komplex sammansättning av 1800- och 1900-tals problematik inom arkitektur och stadsplanering. Samtidigt visar staden på en tydlig kontinuitet vad gäller utvecklingen in i det 20:e århundradet.

Resan till Berlin samordnas med besök vid BAUHAUS/Dessau samt med studier av den komplexa urbana utveckling man finner i Dresden.

Genomförande
Projektet är en pedagogisk process där varje steg leds av inbjudna gästlärare. Studenterna får på det viset kontinuerlig inspiration, och presenteras för olika arkitektoniska förhållningssätt under terminen. Inbjudna föreläsare och gästlärare initierar ett intensivt och koncentrerat arbete, genomsyrat av idéer och frågor som i dag behandlas vid de mest framstående arkitekturskolorna i världen. Workshop, som inleds med en introduktion/föreläsning och avslutas med genomgång, är "ingångar" till projektet.

Kursen läggs upp som ett projekt i rumsgestaltning. En plats blir både studieobjekt och utgångspunkt för projektet skapande.

Litteratur
Kurslitteratur fastställs av inbjudna gästlärare.