Kursplan för läsåret 2007/2008
TILLÄMPAD ESTETIK, VISUELLA STRUKTURER, DEL IIAFO225
Applied Aesthetics, Visual Structures, Part II

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: ID2. Kursansvarig: Univ.adj. Mats Hultman, Mats.Hultman@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: I kursen ges betygen Godkänt eller Underkänt. För att få betyget godkänt måste studenten ha lämnat in två godkända övningsuppgifter och presenterat dem vid vars en genomgång. Vidare krävs 80% aktiv närvaro vid seminarier och föreläsningar.

Syfte
Kursens syfte är att öka studenternas kunskap om estetik och förbättra deras förmåga att beskriva, värdera och kommunicera kring estetisk kvalitet och estetiska kvaliteter på ett professionellt sätt. Dessutom ska kursen leda till en ökad förmåga att bedriva konstnärliga experiment i olikartade material och tekniker med avsikt att vidga den kreativa förmågan.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen innehåller en rad övningar som leder fram till att varje student upprättar ett personligt estetiskt manifest. I dessa övningar arbetar studenterna fram ett medvetet förhållande till sina egna estetiska förebilder och värderingar, samt tränar sig på att analysera estetiska utsagor. Dessutom genomförs en praktisk, kreativ övning där förmågan att forma i tre dimensioner tränas.

Litteratur
Obligatorisk: Hultman, Mats (Red.), Fult och vackert? – om estetik och smak, Lund: LTH, 2005
Referenslitteratur: Bloomer, Carolyn M., Principles of Visual Perception, London: The Herbert Press, 1990
Nørretranders, Tor, Märk världen – en bok om vetenskap och intuition, Stockholm: Bonnier Alba 1993