Kursplan för läsåret 2007/2008
TILLÄMPAD ESTETIK, VISUELLA STRUKTURER, DEL IAFO220
Applied Aesthetics, Visual Structures, Part I

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: AFOA05. Obligatorisk för: ID2. Kursansvarig: Univ.adj. Maria Udriot, maria.udriot@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Prestationsbedömning: Godkända inlämningar av övningsuppgifter. 80% närvaro vid föreläsningar och övningar.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Garret, J.Anden i lampan. Carlssons
Meger, C.,Nieuhuis, H. Discharge lamps. Kluwer
De Boer, J. B., Fischer, D. Interior lighting. Kluwer
Hjerten, R., Mattsson, I., Westholm, H. Ljus inomhus. ARKUS
Liljefors, A. Seende och Ljusstrålning A. Belysningslära KTH
Bra innemiljö i skolan Byggforskningsrådet
Ejhed, J., Liljefors, A. Bättre belysning. Byggforskningsrådet