Kursplan för läsåret 2007/2008
TILLÄMPAD ESTETIK, VISUELLA METAMORFOSER, DEL IIAFO205
Applied Aesthetics, Visual Metamorphoses, Part II

Antal högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Obligatorisk för: ID3. Kursansvarig: Univ.adj. Maria Udriot, Maria.Udriot@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förkunskapskrav: AFO240 och AFO245 Tillämpad estetik, visuell kommunikation och AFO220 och AFO225 Tillämpad estetik, visuella strukturer. Prestationsbedömning: Godkända inlämningar av övningsuppgifter. 80% närvaro vid föreläsningar och övningar.

Syfte
Kursens syfte är att utveckla förmågan till konstruktiv reflexion över estetisk och grafisk kvalitet i egna och andras produktion. Kursen skall också ge en ökad kapaciteten inom grafisk komposition samt förmedla kunskap om form och färg som betydelsebärande egenskaper i designkommunikationen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Kursen är upplagd i två etapper:

Litteratur
Referenslitteratur::
Carlsson, D. The end of printing.
Lissitzky-Kuppers, S. El Lissitzky. Thames & H., UK, 1968. ISBN: 0500230900
Hellmark, C. Bokstaven, ordet, texten. Ordfront Förlag AB, Sverige, 1998. ISBN: 9173248118
Wozencroft, J. (Central St Martin's School Of Art And Design, London) Graphic Language of Neville Brody. Thames & Hudson Ltd, UK, 1994 ISBN: 0500277702
Phaidon: 100 graphic designers.
Architects on stage – Stage and Exhibition Design in the 90´s