Kursplan för läsåret 2007/2008
TILLÄMPAD ESTETIK, VISUELLA METAMORFOSER, DEL IAFO200
Applied Aesthetics, Visual Metamorphoses, Part I

Antal högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Obligatorisk för: ID3. Kursansvarig: Univ.adj. Maria Udriot, Maria.Udriot@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förkunskapskrav: AFO240, AFO245, AFO220, AFO225. Prestationsbedömning: Godkända inlämningar av övningsuppgifter. 80% närvaro vid föreläsningar och övningar.

Syfte
Kursens syfte är att utveckla och fördjupa seendet och uppfattningen av bidimensionella kompostitioner samt att fördjupa träningen i skapande av visuella mönsterkompositioner. Observationer och analys av givna bildkompositioner, kontraster och visuella materialiteter görs också.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Kursen läggs upp som en workshop. Under tio dagar arbetar grupper och enskilda studenter med övningar. Den inleds med en introduktionsföreläsning och avslutas med genomgång.

Litteratur
Fashion and fabrics, Sonia Delauney Jacques Damasse , Thames & Hudson
Issey Miyake Taschen
Soviet costumes and textiles 1917 – 1945 Flammarion
The magic of M.C.Escher Thames & Hudson